โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ. จิรชยา รักมณี (น้องพลอย) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 ที่ได้เข้าร่วมงาน “ยุวฑูตส่งเสริมวัฒนธรรมตามวิถีพอเพียง” โดยสมาคมสตรีป่าไผ่ใส่ใจสังคม ณ โคกหนองนาป่าไผ่โมเดล อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ พร้อมเข้ารับตำแหน่ง “ยุวฑูตส่งเสริมวัฒนธรรมและภาษาไทย”(ประจำภาคเหนือ)

Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo