:: ประกาศจากฝ่ายวิชาการ ::
เรื่อง การแก้ 0/ร ภาคเรียนที่ 1/2564 

ให้นักเรียนที่ติด 0/ร ดำเนินการดังต่อไปนี้

1)  ตรวจสอบรายวิชาที่นักเรียนติด 0/ร ผ่านทาง www.sch.ac.th
2)  นักเรียนคนใดที่ติด 0/ร ในรายวิชาใด ให้ติดต่อครูประจำวิชา เพื่อดำเนินการแก้ 0/ร ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
3) กรณีที่ไม่สามารถติดต่อครูประจำวิชาได้ ให้ประสานผ่านครูประจำชั้น เพื่อให้ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ดำเนินการแทน

0Shares