โครงสร้างเวลาเรียน ห้องเรียน Intensive Program

ป.1 – ป.6


โครงสร้างเวลาเรียน ในระดับชั้นต่างๆ
ประถมศึกษา  มัธยมตอนต้น  มัธยมตอนปลาย