เอกสารประกอบการรับเงินช่วยเหลือด้านการศึกษา 2,000 บาท ในวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 
1. สําเนาบัตรประชาชนผู้ปกครองพร้อมลงนามรับรองเอกสารจํานวน 2 ชุด
2. สําเนาบัตรประชาชนนักเรียนพร้อมลงนามรับรองเอกสารจํานวน 2 ชุด
3. แบบขอรับเงินช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หมายเหตุ
กรณีที่ผู้ปกครองมอบอํานาจให้รับแทน ให้แนบสําเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนามรับรองสําเนาของผู้รับมอบอํานาจด้วย
กรณีที่นักเรียนไม่ได้ทําบัตรประชาชนให้ใช้สําเนาใบสูติบัตรพร้อมลงนามรับรองเอกสาร

 


 
 

0Shares