1. รูปถ่ายปัจจุบัน สีหรือขาวดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  2. เอกสารแสดงพื้นฐานการศึกษา หรือ ใบรับรองการเป็นนักเรียนจากโรงเรียนที่ศึกษาอยู่
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาสูติบัตรของนักเรียน อย่างละ 3 ฉบับ
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชนของ บิดา-มารดา อย่างละ 3 ฉบับ
  5. สำเนาใบรับศีลล้างบาป จำนวน 3 ฉบับ (เฉพาะนักเรียนคาทอลิก)

0Shares