โรงเรียนพระหฤทัย ร่วมกับ โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ได้จัดให้มี การตรวจสุขภาพประจำปี ให้กับ นักเรียนทุกระดับชั้น  เพื่อสร้างความตระหนักในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสุขภาพ ตลอดจนปลูกฝังเจตคติและสร้างเสริมทักษะที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง ใน วันที่ 3-10 กรกฎาคม 2561ชั้น 4 อาคารมาการีตา

 

0Shares