โรงเรียนพระหฤทัย ได้ผ่านการประเมินความพร้อมของระบบ Thai Stop Covid Plus (TSC+) และกรมอนามัยใน 6 มิติ จำนวน 44 ข้อ เป็นสถานศึกษาได้มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย ป้องกันโรคโควิด-19 พร้อมที่จะเปิดทำการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564