โรงเรียนพระหฤทัย ผ่านการประเมินโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ประจำปีงบประมาณ 2559 ในระดับคุณภาพ ดีมาก โดยมีซิสเตอร์ ดร.กาญจนา สิงห์สา ผู้อำนวยการ-ผู้จัดการเป็นผู้เข้ารับโล่และประกาศเกียรติคุณ จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลส มหานาค กรุงเทพมหานคร

  [FGAL id=2696]

0Shares