เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 ฝ่ายอาคารสถานที่ ได้ดำเนินการมอบรางวัลกิจกรรม “ห้องเรียนน่าอยู่   เรียนรู้สบายใจ” ตาม โครงการเรารักโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561  แก่นักเรียนตัวแทนที่ผ่านการประเมินตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปี 1 – มัธยมศึกษาปีที่  5

0Shares