เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 ฝ่ายอาคารสถานที่ ได้ดำเนินการมอบรางวัลกิจกรรม “ห้องเรียนน่าอยู่   เรียนรู้สบายใจ” ตาม โครงการเรารักโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561  แก่นักเรียนตัวแทนที่ผ่านการประเมินตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปี 1 – มัธยมศึกษาปีที่  5

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares