โรงเรียนพระหฤทัยขอแสดงความยินดีให้กับ เด็กหญิงศุรดา จันต๊ะมณี (เอื้อ) ที่ได้รับเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทุนการศึกษาในโครงการส่งเสริมเยาวชนคนดี ของมูลนิธิ ดร.สุข พุคยาภรณ์ ประจำปี 2562 โดยได้รับรางวัลประเภท “ผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาและนันทนาการ” โดยมีคะแนนรวมสูงสุด 50 คนแรก

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares