เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์  2561 โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ได้จัด โครงการวันวิชาการ ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน”  ณ โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่
    โดยโรงเรียนพระหฤทัย ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อนำนักเรียนพระหฤทัย ไปสู่การเป็นพลโลก ที่สมบรูณ์ มุ่งพัฒนาให้นักเรียนสามารถคิด วิเคราะห์ เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านจิตใจให้เจริญเติบโตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีจิตสำนึกต่อส่วนสังคม และความเป็นพลเมือง อันจะนำไปสู่การดำรงชีวิตในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีความสุข ฝ่ายวิชาการ จึงได้จัดให้มีโครงการวันวิชาการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บูรณาการกิจกรรม SC.STEM MODEL ในหัวข้อกิจกรรม “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน” เพื่อให้นักเรียน มีความรู้เกี่ยวกับการศึกษาที่หลากหลาย เป็นการดำเนินการเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในวิชาตามที่หลักสูตรกำหนด โดยเป็นการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด วิเคราะห์และประเมินผล ตลอดจนสามารถสร้างสรรค์ผลงานต่าง ๆซึ่งเป็นการเชื่อมโยงความรู้สู่สังคม โดยจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อ ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการคือ

  1. เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ให้กับนักเรียน โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่หลากหลายในด้านวิชาการและความสามารถพิเศษ
  2. เพื่อให้นักศึกษาคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น โดยประสบการณ์ตรงจากการจัดทำและร่วมเรียนรู้ในฐานกิจกรรม
  3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างน้องพี่ร่วมสถาบัน โดยรูปแบบเรียนรู้ภาย พี่ดูแลน้องตลอดกิจกรรมวันวิชาการ
  4. เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่ายผู้ปกครอง เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์การจัดการเรียนรู้
  5. เพื่อให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ที่พระองค์ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติ เพื่อให้ผู้เรียนได้รักเคารพและเทิดทูน สืบไป

รูปชุดที่ 1

รูปชุดที่ 2

0Shares