เมื่อวันที่ 18-19 ธันวาคม 2561
โรงเรียนพระหฤทัย จังหวัดเชียงใหม่ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อนำนักเรียนพระหฤทัย ไปสู่การเป็นพลโลก ที่สมบรูณ์ มุ่งพัฒนาให้นักเรียนสามารถคิด วิเคราะห์ เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านจิตใจให้เจริญเติบโตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีจิตสำนึกต่อส่วนสังคม และความเป็นพลเมือง อันจะนำไปสู่การดำรงชีวิตในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีความสุข ฝ่ายวิชาการ จึงได้จัดให้มีโครงการวันวิชาการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บูรณาการกิจกรรม SC.STE3M MODEL ในหัวข้อกิจกรรม “SC 4.0 เรียนรู้ยุคเทคโนโลยี เปลี่ยน โลก” เพื่อให้นักเรียน มีความรู้เกี่ยวกับการศึกษาที่หลากหลาย เป็นการดำเนินการเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในวิชาตามที่หลักสูตรกำหนด โดยเป็นการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด วิเคราะห์และประเมินผล ตลอดจนสามารถสร้างสรรค์ผลงานต่าง ๆซึ่งเป็นการเชื่อมโยงความรู้สู่สังคม โดยจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อ ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการคือ

  1. เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ให้กับนักเรียน โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่หลากหลายในด้านวิชาการและความสามารถพิเศษ
  2. เพื่อให้นักเรียนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น โดยประสบการณ์ตรงจากการจัดทำและร่วมเรียนรู้ในฐานกิจกรรม
  3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างน้องพี่ร่วมสถาบัน โดยรูปแบบเรียนรู้ภาย พี่ดูแลน้องตลอดกิจกรรมวันวิชาการ
  4. เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่ายผู้ปกครอง เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์การจัดการเรียนรู้

รูปชุดวันที่ 1

 

รูปชุดวันที่ 2

0Shares