เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562  โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ได้ส่งตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 10 คน เข้าร่วมฝึกอบรม “โครงการรณรงค์รักษาสภาพภูมิอากาศเพื่อเมืองน่าอยู่” ตามที่เทศบาลเชียงใหม่ได้ดำเนิน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึก สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง ณ ห้องประชุมดอกปีบ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares