เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ดำเนินโครงการเมืองเชียงใหม่อากาศสะอาด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพอากาศเมืองเชียงใหม่ และเพื่อให้เกิดความยั่งยืน จึงจัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ และปลูกจิตสำนึกในเยาวชน ซึ่งจะเป็นแรงสำคัญในการพัฒนา ทางโรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ จึงได้ส่งตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมฝึกอบรม เรื่อง “แอ่วเจียงใหม่ ไร้เครื่องยนต์” เพื่อให้ความรู้เรื่องการเดินทางแบบไร้เครื่องยนต์ในชีวิตประจำวัน เน้นย้ำให้เยาวชนและประชาชน ตระหนักถึงปัญหามลพิษทางอากาศ ที่มีแหล่งกำเนิดมาจากยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ ส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายมีการใช้จักรยาน และการเดินเท้าอย่างแพร่หลายมากขึ้น เพื่อการประหยัดพลังงาน ลดมลพิษทางอากาศ พร้อมทั้งสนุกสนานกับการท่องเที่ยวระหว่างทาง ณ ลานพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา ถ.พระปกเกล้า อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares