เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ดำเนินโครงการเมืองเชียงใหม่อากาศสะอาด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพอากาศเมืองเชียงใหม่ และเพื่อให้เกิดความยั่งยืน จึงจัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ และปลูกจิตสำนึกในเยาวชน ซึ่งจะเป็นแรงสำคัญในการพัฒนา ทางโรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ จึงได้ส่งตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมฝึกอบรม เรื่อง “แอ่วเจียงใหม่ ไร้เครื่องยนต์” เพื่อให้ความรู้เรื่องการเดินทางแบบไร้เครื่องยนต์ในชีวิตประจำวัน เน้นย้ำให้เยาวชนและประชาชน ตระหนักถึงปัญหามลพิษทางอากาศ ที่มีแหล่งกำเนิดมาจากยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ ส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายมีการใช้จักรยาน และการเดินเท้าอย่างแพร่หลายมากขึ้น เพื่อการประหยัดพลังงาน ลดมลพิษทางอากาศ พร้อมทั้งสนุกสนานกับการท่องเที่ยวระหว่างทาง ณ ลานพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา ถ.พระปกเกล้า อ.เมือง จ.เชียงใหม่

0Shares