เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาในช่วงเช้า ณ พุทธสถานเชียงใหม่ และในช่วงบ่ายได้ถวายเทียนพรรษาและฟังบรรยายธรรมะ พร้อมทั้งบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดสันป่าสักวรอุไร

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares