โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ขอแนะนำวิทยากรพิเศษที่จะมาช่วยเสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่
1. อาจารย์จุฑามาศ นามวงศ์
สอนวิชาธุรกิจการค้าสมัยใหม่
ห้องเรียน ศิลป์-เทคโนโลยีและธุรกิจการค้า
และศิลป์-คหกรรมและเทคโนโลยีทางอาหาร
จบการศึกษาจากเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2.อาจารย์ธนณัฏฐ์ เสนาวงค์
วิชาที่สอนเทคโนโลยีทางอาหาร
ห้องเรียน ศิลป์-คหกรรมและเทคโนโลยีทางอาหาร
จบการศึกษาจากวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3.อาจารย์นัทธมน ดุสิตโสภณ
วิชาที่สอนเปียโนพื้นฐานปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล
จบการศึกษาจาก ดุริยางคศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

0Shares