ประกาศโรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ เรื่อง แจ้งนโยบาย แนวปฏิบัติและขอความร่วมมือเกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) พุทธศักราช 2562