เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกที่ 3 ในจังหวัดเชียงใหม่ ยังคงระบาดอย่างต่อเนื่องและมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง ครู บุคลากร เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยง และลดภาวะเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื้อให้กำหนดการในกิจกรรมต่างๆ ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สอดคล้องกับสถานการณ์ จึงขอปรับเปลี่ยนกำหนดการจำหน่ายและรับหนังสือเรียน การรับผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 การเรียนออนไลน์ การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และการประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา 2564