เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2559 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้จัดการแข่งขันทักษะวิชาภาษาไทย ประเภททักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนเอกชนระดับภาคเหนือ ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โรงเรียนพระหฤทัยส่งเด็กชายหฤษฎ์ ชัยมงคล เข้าร่วมการแข่งขันในทักษะการฟัง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 ผลปรากฏว่า ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท ครูที่ปรึกษา ครูจันทร์จิรา บุญโต

  [FGAL id=2399]

0Shares