เมื่อวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 โรงเรียนพระหฤทัย กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาชีววิทยา” ดังนี้

  1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ เด็กหญิงรมย์ธีรา ทาบุญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 เด็กหญิงฐิติรัตน์ สิงห์คำโล มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 และเด็กหญิงณัฐมนต์ นิมิตตระกูลชัย มัธยมศึกษาปีที่ 3/5 ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  2. รางวัลชมเชย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ เด็กหญิงชญาณิณ เลิศรมยานันท์ มัธยมศึกษาปีที่ 3/3 เด็กหญิงธันยา สันป่าแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3/4 และเด็กหญิงวรรณวิสาข์ ขันมั่น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4 ได้รับเงินรางวัล 800 บาท พร้อมเกียรติบัตร

3. ได้เข้าร่วมการแข่งขัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ นางสาวอภิชญา ทาเกิด นางสาวนภัสสร อ่ำเอี่ยมและนางสาวกชวรรณ กรวิริยนนท์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 นางสาวชนิษฐา ไชยยา นางสาวภัครินทร์ คำจุมพลและนางสาวสุกัญญา เสาร์เปา มัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ได้รับเกียรติบัตร

ครูที่ปรึกษา ครูธัญญารัตน์ ชัยสา, ครูจุฑาลักษณ์ เชษฐพฤนท์สกุล, ครูศศิธร บัวลาและครูทยาวดี เวียนเสี้ยว

[FAG id=5303]

มาทำความรู้จักกับโรค “ไข้หวัดใหญ่” กันดีกว่า

0Shares