เมื่อวันที่ 16-22 มีนาคม 2562 โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ได้ส่ง นางสาวภิญญประภา บุญเรือง ตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า” ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือเอ็กโก กรุ๊ป และ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และตระหนักดีว่าการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนและยาวนานที่สุด ต้องเริ่มที่เยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติต่อไปในอนาคต จึงได้ริเริ่มโครงการ “ค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า” ขึ้นตั้งแต่ปี 2540 จนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลา 21 ปี มีการฝึกอบรมมาแล้ว 52 รุ่น รวมกว่า 3,150 คน

ในปี 2562 บริษัท เอ็กโก กรุ๊ป อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ร่วมกับมูลนิธิไทยรักษ์ป่า ได้ร่วมมือพัฒนาค่ายเยาชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า รุ่นที่ 53 ขึ้น เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้และศึกษาธรรมชาติ ระบบนิเวศของป่าต้นน้ำ สร้างความเข้าใจและให้ความสำคัญกับคุณค่าของป่าต้นน้ำที่เชื่องโยงกับการดำรงชีวิต โดยเรียนรู้ผ่านกระบวนการสื่อความหมายในห้องเรียนธรรมชาติ ผ่านการสัมผัสตรงด้วยตนเองเพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์

วัตถุประสงค์
1. เยาวชนได้เรียนรู้และศึกษาระบบนิเวศของป่าต้นน้ำ ความสำคัญและคุณค่าของป่าต้นน้ำแหล่งกำเนิดของสายน้ำและการดำรงชีวิต
2. เยาวชนได้ตระหนักและปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมผ่านกระบวนการสื่อความหมายในห้องเรียน
ธรรมชาติโดยสัมผัสตรงด้วยตนเอง
3. เยาวชนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ มาปรับใช้ในการ ดำเนินชีวิตประจำวัน ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares