เอกลักษณ์ของโรงเรียน
“รักและรับใช้ Love and Service Mind”

รัก หมายถึง รักด้วยความจริงใจโดยปราศจากเงื่อนไข
รับใช้ หมายถึง การรับใช้เพื่อนมนุษย์ ช่วยเหลือผู้อื่น การแบ่งปันและอุทิศตน รับใช้เพื่อนมนุษย์ในสังคมโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส

อัตลักษณ์ของบุคลากรโรงเรียนพระหฤทัย
“สุภาพ อ่อนน้อม เมตตา ( Politeness Gentleness Kindness )”

สุภาพ หมายถึง การมีกิริยา วาจาที่ดี รู้จักกาลเทศะต่อสถานที่และต่อบุคคล
อ่อนน้อม หมายถึง การยอมรับและปฏิบัติตามคำแนะนำสั่งสอน
เมตตา หมายถึง การรู้จักแบ่งปัน เห็นใจและช่วยเหลือผู้อื่น