เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนพระหฤทัย โดยฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดให้มี “เวทีศักยภาพ” ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา2560  เพื่อให้นักเรียนกล้าแสดงออก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยมีการแสดงของนักเรียนรอบประถมและมัธยม การแสดงประกอบไปด้วยชุดการแสดงประกอบเพลงฟ้อนดาบ การปั้นดินน้ำมันเป็นรูปต่างๆ และการแสดงดนตรีซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะครูและนักเรียนเป็นอย่างดี โดยมี คุณครูวนิดา  วงศ์สัมพันธ์ ผช.ผอ.ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้ให้เกียรติมาเป็นผู้ดำเนินงานพร้อมทั้งเป็นผู้มอบรางวัลให้กับนักแสดงที่ได้รับรางวัลอีกด้วย

 

[FAG id=4919]
0Shares