เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนพระหฤทัย ได้จัด กิจกรรมเวทีศักยภาพครั้งที่ 1/2561 ตามโครงการเสริมศักยภาพสู่ความเป็นสากล โดยมีวัตถุประสงค์   เพื่อให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้น  ใฝ่รู้  เห็นคุณค่าในตนเอง  พร้อมที่จะแสดงศักยภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสม ตามความสามารถ เพื่อก้าวสู่ความเป็นสากลได้อย่างภาคภูมิใจ โดยมีผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายต่างๆ  คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี  โดยมีการแสดงจาก Mini Miss Universe 2018  ยุวทูตวัฒนธรรม และนักเรียนในระดับชั้นต่างๆ ที่มากความสามารถ  นับว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มุ่งส่งเสริมความกล้าคิด กล้าแสดงออกให้แก่ลูกๆพระหฤทัยเชียงใหม่

0Shares