เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 11.30 – 12.50 น. โรงเรียนพระหฤทัยได้จัดกิจกรรมเวทีศักยภาพ ครั้งที่ 2 ขึ้น โดยมีซิสเตอร์ลักษณาวดี วงษ์วิไลวารินทร์ เป็นประธาน ณ ลานโดม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพ และ มีความกล้าที่จะแสดงออกผ่านกิจกรรม

0Shares