เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น ณ ห้องประชุมสนามบาส โดยมีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 5 มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ศูนย์ส่งเสริมการศึกษา​และการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 5 ในการให้ยืมอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้ง

0Shares