วันอาทิตย์ ที่ 1 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา เด็กหญิงเบญญาภา ปัญญากาศ (น้องบูมบีม) ได้เข้าร่วมโครงการ “เยาวชนยุคใหม่ สืบสาน งานศิลป์” ภายใต้แนวคิด ศิลปศาสตร์ตามรอยวัฒนธรรม น้อมนำสู่มรดกแผ่นดินทอง ประจำปี 2564 และได้รับใบประกาศนียบัตร จัดโดย มหาวิทยาลัยนอทร์ กรุงเทพ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้สืบสาน อนุรักษ์ มรดกทางวัฒนธรรมไทย อันทรงคุณค่า ให้ชาวโลกได้ประจักษ์ และ คงอยู่คู่แผ่นดินไทย

 


0Shares