โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงโปรดปราน วิจิตรศิลป นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 ที่ได้รับการพิจารณาเป็น เยาวชนผู้ส่งเสริมกีฬาและกิจกรรมนันทนาการภายใต้โครงการ “เยาวชนผู้ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ” ประจำปี 2564 และ ได้รับเกียรติบัตรโครงการ เยาวชนยุคใหม่ สืบสาน งานศิลป์ภายใต้แนวคิด ศิลปศาสตร์ตามรอยวัฒนธรรม น้อมนําสู่มรดกแผ่นดินทอง ประจําปี 2564