สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบเกียรติบัตร ประกาศเกียรติคุณให้แก่นักเรียนโรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ที่มีผลงานดีเด่น สมกับเป็นเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ เมื่อวันที่ 14 กันยายน ที่ผ่านมา ดังนี้
** ระดับปฐมวัย เด็กหญิงกาญจน์สิตา ชื่นชม
** ระดับประถม 1- 3 เด็กชายนิรวิทย์ สมคำ
** ระดับประถม 4- 6 เด็กหญิงณัฐฐณิชา วุฒินนท์ชัย
** ระดับมัธยม 1-3 เด็กหญิง ธัญวรัตน์ วงศาโรจน์
** ระดับมัธยม 4- 6 นางสาวปราณปรียา วศินสุนทร
นักเรียนที่มีผลงานดีเด่นระดับชาติ ได้แก่
** เด็กหญิงโปรดปราน วิจิตรศิลป์ รางวัลชนะเลิส การประกวด Mini Miss Universe จากประเทศตุรกี
** นางสาวนันท์นลิน เอื้อพัฒนพงศ์ รางวัลชนะเลิศระดับนานาชาติ การแข่งขัน world robot games
** นางสาวสริตา คงเมือง รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ จากประเทศ Hong Kong
** นางสาวรุจยา วิทยาประภากร รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ จากประเทศ Hong Kong
** เด็กหญิง สุตาภัทร แซ่ลี้ รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน เปียโน ณ ประเทศสหัฐอเมริกา

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares