เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2560 สำนักงานพัฒนาและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ สำหรับโรงเรียนพระหฤทัย มีนักเรียนเข้ารับรางวัล 1 คน คือ นางสาวตรีรัตน์ สร้อยยานะ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2560 โดยงานรับรางวัลในปีนี้ได้จัดขึ้น ณ ห้องออคิดบอลรูม โรงแรมเชียงใหม่ออคิด ถนนห้อยแก้ว ตำบลสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่

[FAG id=5326]

0Shares