เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 มูลนิธิ ดร.สุข พุคยาภรณ์ ได้มอบรางวัลเยาวชนดีเด่น สาขา ดนตรี กีฬา และนันทนาการ พร้อมทุนการศึกษา ให้กับเด็กหญิง ศุภรดา จันต๊ะมณี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares