โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีให้กับ เด็กหญิง​กัลยกร ปราโมช นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ ที่ได้รับคัดเลือกเป็น เยาวชนดีเด่นในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติโล่เชิดชูเกียรติ จากหม่อมราชวงค์ ปณิธาน จรูญโรจน์ นัดดาในพระเจ้าราชวงค์เธอกรมหมื่นจรัสพรปฎิภาณ (พระองค์เจ้าจรูญโรจน์เรืองศรี) และ ได้รับการพิจารณาเป็น เยาวชนผู้ส่งเสริมกีฬา และกิจกรรมนันทนาการภายใต้โครงการ “เยาวชนผู้ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ” ประจำปี 2564