เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2562 โรงเรียนพระหฤทัยขอแสดงความยินดีกับ นางสาวฉัตรพร รังควร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ที่ได้รับเกียรติบัตร เยาวชนดีเด่นเทศบาลนครเชียงใหม่ จากนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ “วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562” ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares