เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ศูนย์ส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดการฝึกอบรม หลักสูตร “เยาวชนกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ” โดยมีวัตถุเพื่อให้เยาวชนได้มีความรู้เรื่องการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ การนำหญ้าแฝกมาใช้ในการอนุรักษ์ดินและน้ำ

0Shares