เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ศูนย์ส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดการฝึกอบรม หลักสูตร “เยาวชนกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ” โดยมีวัตถุเพื่อให้เยาวชนได้มีความรู้เรื่องการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ การนำหญ้าแฝกมาใช้ในการอนุรักษ์ดินและน้ำ

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares