เป้าหมาย

1. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสารและการคิดคำนวณ

2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ  สามารถแก้ปัญหาได้

3. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

4. ผู้เรียนมีความก้าวหน้าด้านความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา

5. ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการสอบระดับชาติ

6. ผู้เรียนมีความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการทำงาน

7. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด

8. ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย

9. ผู้เรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย

10. ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม

11. โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ได้กำหนดไว้ชัดเจน

12. โรงเรียนมีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไว้ชัดเจน

13. โรงเรียนมีการวางแผนและดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย

14. โรงเรียนมีการวางแผนและดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

15. โรงเรียนมีการวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ

16. โรงเรียนมีการวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

17. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

18. โรงเรียนมีการกำกับติดตามประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ

19. ครูผู้สอนมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม

20. ครูผู้สอนมีการจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น

21. ครูผู้สอนมีการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

22. โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อใช้ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น

 

ยุทธศาสตร์

1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และคิดอย่างมีวิจารณญาณสามารถอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้

ปัญหาได้

3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้าด้านความรู้ และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา

5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทดสอบระดับชาติ

6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาต่อและสามารถตัดสินใจในการเลือกอาชีพได้อย่างเหมาะสม

7. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม สามารถปฏิบัติกิจกรรมตามคุณธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ

8. ให้การอบรมผู้เรียนได้แสดงออกถึงความสุภาพ อ่อนน้อมตามสถานภาพและกาลเทศะ

9. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ และ มีส่วนร่วม ในกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมท้องถิ่น

10. ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยจิตตารมณ์รักและรับใช้

11. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และมีพฤติกรรมด้านสุขภาพที่ถูกต้อง มีสุนทรียภาพสมวัย และเอาใจใส่สุขภาพของตนเองและผู้อื่นให้

แข็งแรงอยู่เสมอ

12.พัฒนากระบวนการบริหารด้วยการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษา ได้อย่างชัดเจน

13. วางแผนและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาระยะ 3 ปีไว้อย่างชัดเจน

14. พัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย

15. ให้การอบรมและพัฒนาครูในด้านการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ SC STEM MODEL

16. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรครูให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ Professional Learning

Community ( PLC ) และเปิดโอกาสให้ บุคลากรครูทุกคนมีส่วนร่วม

17. พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษา รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรครูทุกคนสามารถใช้ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม

18. พัฒนาการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ

19. พัฒนาสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน

20. ส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

21. จัดให้มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ

22. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม

23. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนบูรณาการบริบทของชุมชนและท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

24. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีกระบวนการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ

25. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน อย่างต่อเนื่อง