เมื่อวันที่ 24 และ 26 มกราคม 2565 โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ได้มีการเปิดเรียนการสอนรูปแบบปกติ On site ทุกระดับชั้น และทางโรงเรียนได้มีการตรวจ ATK ให้กับนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนโดยพยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาล ตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)