เมื่อวันที่ 27-28 มกราคม 2561 เนื่องด้วย ภาควิชาภาษจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดงาน
“ เปิดประตูแห่งม่านฟ้า ตระกาลสู่แดนมังกร ” ครั้งที่ 16 ประจำปี 2561  ณ ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วม 56 โรงเรียนในเขตภาคเหนือ และภาคเหนือตอนล่าง

นักเรียนโรงเรียนพระหฤทัยได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
1) การประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ สำนวนสุภาษิต ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • นางสาว พิชญา สาลักษณ์ ชั้น ม.5/4

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  1  พร้อมเงิน  400 บาท
ครูผู้ฝึกสอน ม.สิทธิพล นันทข้ว่าง

2) ประกวดร้องเพลงจีน

 • นางสาวนันทิยา รินคำ
 • นางสาวบุษยาพรรณ สิงสุข
 • นางสาวณิชากร ทองอินทร์
 • นางสาวณัชนัน มะโนเรือ
 • นางสาวปาริฉัตร กุณาเงิน
 • นางสาวสิริพร มนตรี

นักเรียนชั้น ม.5/4 สายศิลป์ภาษาจีน  ได้รับรางวัลที่ 4  พร้อมเกียรติบัตร
ครูผู้ฝึกสอน ครูนัทธมน ปาลวัฒน์, ครูกุลธิดา จันทร์แดง และครูฐิติพันธ์ ชูวงศ์ยิ่งไพศาล

3) การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์จีน หัวข้อ โลกภาษาจีนของฉัน

 • นางสาววรชนีกร นทีธารกมล

4) การแข่งขันเรียงประโยคตามหลักไวยกรณ์จีน

 • นางสาวณิชานาฎ เซี๊ยะ

5) การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน

 • นางสาวอังค์วรา อวง ชั้น ม.5/4
 • นางสาวกาญจนา แซ่หยิ่ง ชั้น ม.4/4

6) การแข่งขันเขียนอักษรจีนจากพินอิน

 • นางสาวปริยากร ปริไพบูลย์ ชั้น ม.5/4
 • นางสาวฝนทิพย์ แซ่ลี้ ชั้น ม.5/4

7) การแข่งขันเขียนตามคำบอกภาษาจีน

 • นางสาวชลธิดา เมธา ชั้น ม.5/4
 • นางสาวชนรดี กองลูน ชั้น ม.5/4

8) การแข่งขันเขียนลำดับภาษาจีน

 • นางสาวสิริวรรณ นันทไตรภพ ชั้น ม.5/4
 • นางสาวพิมพ์ชนก กำเนิดทอง ชั้น ม.4/4

ครูฝึกสอน ครูศิริขวัญ สุยะเรือน,  ครูศรุตา เอื้องไพโรจน์ และ ครูกาญจน์ภิรมย์ กังหัน

[awesome-gallery id=7644]

 

0Shares