เมื่อ วันที่ 18 สิงหาคม 2562 โรงเรียนพระหฤทัยได้ส่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน เปิดบ้านวิทยา เล่นเรียนรู้รอบรั้ว มช. กับงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares