โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิง กัลยกร ปราโมช(เอมิ) ชั้นประถมปีที่ 6/4

ไดรับคัดเลือกเป็นผู้ที่เหมาะสมแก่การเชิดชูเกียรติ ตัวแทนยุวทูตส่งเสริมวัฒนธรรมและภาษาไทยภาคเหนือ และรางวัล “พชรสุวรรณ” ในฐานะ “เยาวชนผู้อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยดีเด่น”บุคคลผู้อนุรักษ์เอกลักษณ์ไทยด้านภาษา ด้านศิลปะ การแสดง และด้านนาฏศิลป์ไทย” ขอบพระคุณกระทรวงวัฒนธรรม ท่านผู้ว่าราชการเชียงใหม่ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สถานีวิทยุโทรทัศน์ Hd5 องค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม

Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo