โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงเบญญาภา ปัญญากาศ นักเรียนชั้น ม.2/3

ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น

– บุคคลต้นแบบที่ควรค่าแก่การเชิดชูเกียรติ ของสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม เยาวชนต้นแบบ ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการ “เยาวชนเก่ง คนดี มีคุณธรรม สร้างสรรค์พัฒนาสังคม สาขา ศิลปะ ดนตรี วัฒนธรรม และการแสดง

ณ โรงละคร คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

– เยาวชนผู้สร้างชื่อเสียงแก่ประเทศไทย ในโครงการ “พัฒนาและส่งเสริมเยาวชนไทยสู่การเป็นพลเมืองโลกอย่างมีประสิทธิภาพ” ประจำปี 2565 โดย สโมสรส่งเสริมศักยภาพเยาวชนสู่ความเป็นสากล แห่งประเทศไทย ร่วมกับ CHINA-ASEAN VOCATIONAL EDUCATION RESEARCH CENTER และ FEDERATION OF ASEAN TRADE AND EDUCATION (FATE)

Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo