เมื่อวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 ร.ต.ต.กฤษฎา สงวนศิลป์ จาก​สภอ.เมืองเชียงใ​หม่

ผู้รับผิดชอบโครงการตำรวจ DARE ได้เข้ามาให้ความรู้่แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงพิษภัยของสิ่งเสพติด และรู้จักป้องกันตนเองจากอบายมุขทั้งปวง ซึ่งนับว่าเป็นโครงการที่ดีเพื่อสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด

Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo