คณะครูโรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ ได้ช่วยกันทำการตรวจเช็คหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเตรียมส่งมอบให้กับนักเรียนต่อไป