ฝ่ายงานจริยธรรมโรงเรียนพระหฤทัย ได้นำนักเรียนคาทอลิกตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ชมวีดิทัศน์ เรื่อง “พระภารกิจของสมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส”  พร้อมทั้งจัดทำไวนิลติดประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆ ในโรงเรียน เพื่อเป็นการร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่พระสันตะปาปา ฟรังซิส  จะเสด็จเยือนประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 20 – 23 พฤศจิกายน  2019

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares