เมื่อวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนพระหฤทัย โดยงานแนะแนว ได้จัดกิจกรรมแนะแนว
“เตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย” เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจในระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัย TCAS และแนะแนวการเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย

0Shares