เมื่อวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนพระหฤทัย โดยงานแนะแนว ได้จัดกิจกรรมแนะแนว
“เตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย” เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจในระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัย TCAS และแนะแนวการเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares