เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ” ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ในโอกาสนี้ เด็กหญิงรุจยา วิทยาประภากร ม.3/4 ได้รับโล่เกียรติคุณในฐานะ เด็กดีเด่น จังหวัดเชียงใหม่ และในวันเดียวกันนี้เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ ในโอกาสนี้ เด็กหญิงศุภรดา จันต๊ะมณี ม.1/3 ได้รับเกียรติบัตรในฐานะ เด็กดีเด่นของเทศบาลนครเชียงใหม่

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares