เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 17 ธันวาคม 2560 ตามที่มูลนิธิไทยรักษ์ป่า ได้มีการจัดกิจกรรม เดินศึกษาสำรวจป่าต้นน้ำดอยอินทนนท์” เพื่อเป็นการช่วยสร้างจิตสำนึกให้แก้เด็กและเยาวชนให้เกิดความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในชุมชนและพื้นที่บ้านเกิดของตนเอง  โดยทางโรงเรียนพระหฤทัยได้ให้ความร่วมมือ ส่งครูและนักเรียนแกนนำ เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งในปัจจุบัน เด็กและเยาวชนเริ่มมองเห็นคุณค่าของทรัพยากรสิ่งแวดล้อมลดน้อยลงและให้ความสนใจในเรื่องของเทคโนโลยีมากขึ้น และเพื่อหวังให้ครูแกนนำ เด็กและเยาวชนได้สัมผัสกับธรรมชาติและเห็นคุณค่าของธรรมชาติให้มากขึ้น รวมถึงเด็กและเยาวชนจะได้เกิดจิต สำนึกในการหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติรอบตัว และเข้าใจระบบของธรรมชาติมากขึ้นจนนำไปสู่จิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสืบไป

 

0Shares