นางสาวลภัสรดา โยธา

นางสาวลภัสรดา โยธา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ
สุเทพ วิหคไพรวัลย์

สุเทพ วิหคไพรวัลย์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ
นางวันเพ็ญ เขียวฟู

นางวันเพ็ญ เขียวฟู

เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวศิรินันท์ จันทร์เพ็ญ

นางสาวศิรินันท์ จันทร์เพ็ญ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน
นางสาวสายนที สืบสายมา

นางสาวสายนที สืบสายมา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน
นายสุรชัย พนัสพนาไพร

นายสุรชัย พนัสพนาไพร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคลากร
นายหล่อผ่า วุยยื้อ

นายหล่อผ่า วุยยื้อ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการฯ (วารสาร)
นายอำนวย นิเวศน์พนม

นายอำนวย นิเวศน์พนม

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการฯ (วารสาร)
นายนุดี คามีพนาจร

นายนุดี คามีพนาจร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่าง
นายสุริยา คามีพนาจร

นายสุริยา คามีพนาจร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ (โรเนียว)
นายวิทวัส บุญพิทักษ์กุล

นายวิทวัส บุญพิทักษ์กุล

เจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี
นายวุฒิ ดำรงอุษาศีล

นายวุฒิ ดำรงอุษาศีล

เจ้าหน้าที่ฝ่ายโสตฯ
นางศรีเพ็ญ คีรีวัฒนสกุล

นางศรีเพ็ญ คีรีวัฒนสกุล

บุลากรฝ่ายธุรการ
สายแก้ว วิหคไพรวัลย์

สายแก้ว วิหคไพรวัลย์

เจ้าหน้าที่ SC Mart
นางสาวฟามโฟว์ แซ่ว่าง

นางสาวฟามโฟว์ แซ่ว่าง

เจ้าหน้าที่ SC Mart
นางกรรณิการ์ เตปา

นางกรรณิการ์ เตปา

เจ้าหน้าที่ดูแลสระว่ายน้ำ
นายครินศักดิ์ พชรวารินทร์

นายครินศักดิ์ พชรวารินทร์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน
นางสาวฐิติวรดา บวรฐิติกุล

นางสาวฐิติวรดา บวรฐิติกุล

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน
นางสาวญานิน กุลศุภนิมิตร

นางสาวญานิน กุลศุภนิมิตร

บุคลากรทางการศึกษาฝ่ายจริยธรรม