นางสาวสายนที สืบสายมา

นางสาวสายนที สืบสายมา

บุคลากรทางการศึกษา (งานธุรการ)
นางสาวศิรินันท์ จันทร์เพ็ญ

นางสาวศิรินันท์ จันทร์เพ็ญ

บุคลากรทางการศึกษา (งานทะเบียน)
นายนุดี คามีพนาจร

นายนุดี คามีพนาจร

บุคลากรทางการศึกษา (งานอาคารสถานที่)
นายอุทัย วนาพิสมัย

นายอุทัย วนาพิสมัย

บุคลากรทางการศึกษา (งานอาสนวิหาร)
สุเทพ วิหคไพรวัลย์

สุเทพ วิหคไพรวัลย์

เจ้าหน้าที่งานธุรการ / SC Mart
นายสุรชัย พนัสพนาไพร

นายสุรชัย พนัสพนาไพร

เจ้าหน้าที่งานบุคลากร / โรเนียว (วิชาการ)
นายหล่อผ่า วุยยื้อ

นายหล่อผ่า วุยยื้อ

เจ้าหน้าที่งานวารสาร
นายประเจิด สาริธร

นายประเจิด สาริธร

เจ้าหน้าที่งานวารสาร / งานอาคารสถานที่
นายสุริยา คามีพนาจร

นายสุริยา คามีพนาจร

เจ้าหน้าที่งานเอกสารวิชาการ
นายวิทวัส บุญพิทักษ์กุล

นายวิทวัส บุญพิทักษ์กุล

เจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยี
นายวุฒิ ดำรงอุษาศีล

นายวุฒิ ดำรงอุษาศีล

เจ้าหน้าที่งานโสตทัศนูปกรณ์ / งานอาสนวิหาร
นายครินศักดิ์ พชรวารินทร์

นายครินศักดิ์ พชรวารินทร์

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
นางสาวฐิติวรดา บวรฐิติกุล

นางสาวฐิติวรดา บวรฐิติกุล

เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
นางสาวบังอร ปาระมี

นางสาวบังอร ปาระมี

เจ้าหน้าที่พยาบาล
นายอุทัย คล่องพนากุล

นายอุทัย คล่องพนากุล

เจ้าหน้าที่งานสารสนเทศ