นางสาวลภัสรดา โยธา

นางสาวลภัสรดา โยธา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ
สุเทพ วิหคไพรวัลย์

สุเทพ วิหคไพรวัลย์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ
นางสาวศิรินันท์ จันทร์เพ็ญ

นางสาวศิรินันท์ จันทร์เพ็ญ

บุคลากรงานทะเบียน
นางสาวสายนที สืบสายมา

นางสาวสายนที สืบสายมา

บุคลากรงานธุรการ
นายสุรชัย พนัสพนาไพร

นายสุรชัย พนัสพนาไพร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคลากร
นายหล่อผ่า วุยยื้อ

นายหล่อผ่า วุยยื้อ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการฯ (วารสาร)
นายนุดี คามีพนาจร

นายนุดี คามีพนาจร

บุคลากรงานอาคารสถานที่
นายสุริยา คามีพนาจร

นายสุริยา คามีพนาจร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ (โรเนียว)
นายประเจิด สาริธร

นายประเจิด สาริธร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ (โรเนียว) / วารสาร
นายวิทวัส บุญพิทักษ์กุล

นายวิทวัส บุญพิทักษ์กุล

เจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี
นายวุฒิ ดำรงอุษาศีล

นายวุฒิ ดำรงอุษาศีล

เจ้าหน้าที่ฝ่ายโสตฯ
นางศรีเพ็ญ คีรีวัฒนสกุล

นางศรีเพ็ญ คีรีวัฒนสกุล

บุลากรฝ่ายธุรการ
สายแก้ว วิหคไพรวัลย์

สายแก้ว วิหคไพรวัลย์

เจ้าหน้าที่ SC Mart
นางสาวฟามโฟว์ แซ่ว่าง

นางสาวฟามโฟว์ แซ่ว่าง

เจ้าหน้าที่ SC Mart
นางกรรณิการ์ เตปา

นางกรรณิการ์ เตปา

เจ้าหน้าที่ดูแล ห้อง IT อนุบาล
นายครินศักดิ์ พชรวารินทร์

นายครินศักดิ์ พชรวารินทร์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน
นางสาวฐิติวรดา บวรฐิติกุล

นางสาวฐิติวรดา บวรฐิติกุล

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน
นางสาวญานิน กุลศุภนิมิตร

นางสาวญานิน กุลศุภนิมิตร

บุคลากรฝ่ายจริยธรรม
นางสุภหทัย ใจหาญ

นางสุภหทัย ใจหาญ

เจ้าหน้าที่ดูแล ห้อง IT อนุบาล
นายอุทัย วนาพิสมัย

นายอุทัย วนาพิสมัย

บุคลากรงานอาสนวิหาร
นางสาวบังอร ปาระมี

นางสาวบังอร ปาระมี

เจ้าหน้าที่ทางการพยาบาล
นายอุทัย คล่องพนากุล

นายอุทัย คล่องพนากุล

เจ้าหน้าที่สารสนเทศ