นางสาวสายนที สืบสายมา

นางสาวสายนที สืบสายมา

บุคลากรทางการศึกษา (งานธุรการ)
นางศรีเพ็ญ คีรีวัฒนสกุล

นางศรีเพ็ญ คีรีวัฒนสกุล

บุคลากรทางการศึกษา (งานธุรการ)
นางสาวศิรินันท์ จันทร์เพ็ญ

นางสาวศิรินันท์ จันทร์เพ็ญ

บุคลากรทางการศึกษา (งานทะเบียน)
นายนุดี คามีพนาจร

นายนุดี คามีพนาจร

บุคลากรทางการศึกษา (งานอาคารสถานที่)
นายอุทัย วนาพิสมัย

นายอุทัย วนาพิสมัย

บุคลากรทางการศึกษา (งานอาสนวิหาร)
นางสาวลภัสรดา โยธา

นางสาวลภัสรดา โยธา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ
สุเทพ วิหคไพรวัลย์

สุเทพ วิหคไพรวัลย์

เจ้าหน้าที่งานธุรการ / SC Mart
นายสุรชัย พนัสพนาไพร

นายสุรชัย พนัสพนาไพร

เจ้าหน้าที่งานบุคลากร / โรเนียว (วิชาการ)
นายหล่อผ่า วุยยื้อ

นายหล่อผ่า วุยยื้อ

เจ้าหน้าที่งานวารสาร
นายประเจิด สาริธร

นายประเจิด สาริธร

เจ้าหน้าที่งานวารสาร / งานอาคารสถานที่
นายสุริยา คามีพนาจร

นายสุริยา คามีพนาจร

เจ้าหน้าที่งานเอกสารวิชาการ
นายวิทวัส บุญพิทักษ์กุล

นายวิทวัส บุญพิทักษ์กุล

เจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยี
นายวุฒิ ดำรงอุษาศีล

นายวุฒิ ดำรงอุษาศีล

เจ้าหน้าที่งานโสตทัศนูปกรณ์ / งานอาสนวิหาร
สายแก้ว วิหคไพรวัลย์

สายแก้ว วิหคไพรวัลย์

เจ้าหน้าที่ SC Mart
นายครินศักดิ์ พชรวารินทร์

นายครินศักดิ์ พชรวารินทร์

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
นางสาวฐิติวรดา บวรฐิติกุล

นางสาวฐิติวรดา บวรฐิติกุล

เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
นางสาวบังอร ปาระมี

นางสาวบังอร ปาระมี

เจ้าหน้าที่พยาบาล
นายอุทัย คล่องพนากุล

นายอุทัย คล่องพนากุล

เจ้าหน้าที่งานสารสนเทศ