ระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2562 โรงเรียนพระหฤทัยได้เข้าร่วม “การแข่งขันทักษะวิชาการด้านสถาปัตยกรรม ประจำปี พ.ศ. 2562” ซึ่งจัดโดยหลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ต ณ อาคารที่ทำการสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ – ล้านนา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares