เนื่องในวันมาฆบูชาซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ทาง พุทธสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัด กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ พุทธสถานเชียงใหม่ ในโอกาสนี้มีนักเรียนโรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่  ได้ รับเกียรติคุณบัตรผู้ทำประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา

โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
   1. เด็กชายนิรวิทธ์ สมคำ ชั้น ป.3/1
   2. เด็กหญิงธัญวรัตม์ วงสาโรจน์ ชั้น ม.3/4
   3. นางสาวทิพยา ทิพย์สุทา ม.5/1

และในโอกาสนี้ทางโรงเรียนพระหฤทัยได้ส่งผู้แทนคณะครู นักเรียนจำนวน 30 คนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares